Regulamin Karty Podarunkowej Salonów Ładniak

1. Karta Podarunkowa to karta, której właścicielem jest LADNIAK.COM. Posiadacz Karty jest jedynie jej dysponentem.
2. Karta uprawnia wyłącznie do zakupu produktów (lub zapłaty za usługi) oferowanych w Salonach Ładniak – sklepach detalicznych Ładniak.
3. Kartę można nabyć za pomocą każdego środka płatniczego honorowanego w naszych Salonach.
4. Karta nie podlega zwrotowi.
5. Karta może być używana przez okaziciela w terminie 12 miesięcy od jej zakupu do wartości znajdujących się na karcie środków, których wartość oznaczona jest na karcie i wpisana do systemu – wartość karty można sprawdzić w naszych Salonach. Wartość jest przypisana indywidualnie do każdej karty i realizacja transakcji jest możliwa do wartości wprowadzonej do systemu sprzedażowego. W przypadku różnicy między kwotą wpisaną na karcie a kwotą wprowadzoną do systemu w dniu zakupu karty, kwotą do wykorzystania na zakupy jest kwota wprowadzona do systemu.
6. Produkty kupione przy użyciu Karty w dowolnym sklepie ZARA podlegają ogólnym warunkom zakupu, a także zasadom dotyczącym uprawnień konsumenta dla zakupu produktów w tych sklepach.
7. W stosownych przypadkach zwrot kwoty za zwracane produkty zakupione przy użyciu Karty nastąpi poprzez zwiększenie kwoty na Karcie o kwotę dokonanego zwrotu lub, gdy Karta już nie istnieje, poprzez umieszczenie kwoty wynikającej z dokonanego zwrotu na karcie.
8. Karta pozostaje ważna przez okres 12 miesięcy od jej nabycia. Wraz z upłynięciem okresu ważności Karty, nie podlega ona odnowieniu i nie uprawnia do dokonania dalszych zakupów, a jakakolwiek niewykorzystana kwota pozostająca na Karcie nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.
9. Karta stanowi dokument na okaziciela. Posiadacz Karty jest wyłącznie odpowiedzialny za jej poprawne użycie i bezpieczeństwo. Karta nie podlega wymianie na nową w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia.
10. Karty pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu produktów, a jakakolwiek kwota z takiej Karty nie jest należna jej posiadaczowi. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do uzyskania Karty zgodnie z prawem, LADNIAK.COM ma prawo do weryfikacji powyższego w możliwym zakresie i poinformowania Klienta o wyniku takiej weryfikacji.
11. Zasady i Warunki nie wyłączają uprawnień Klienta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w którym pozostają z nimi w sprzeczności.